Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία Υαλοδομή Μαυρόπουλος Α.Ε.Β.Ε δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας υαλοπινάκων ασφαλείας, πολυστρωματικών υαλοπινάκων, διπλής  υάλωσης, καθώς και διακοσμητικών τεχνοτροπιών σε επίπεδους υαλοπίνακες. Η συνολική λειτουργία της εταιρίας διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Βασική φιλοσοφία αλλά και στόχο της Εταιρείας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

  • Η παραγωγή των προϊόντων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.
  • Η ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
  • Η απόλυτη κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως αυτές προσδιορίζονται μέσα από τις σχετικές συμβάσεις / συμφωνίες με πελάτες.
  • Η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος των παραγομένων προϊόντων κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων μέχρι και την παράδοση στον πελάτη.
  • Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται από την εταιρεία, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.